Social Icons

Social Icons

Pages

måndag 21 januari 2013

kasta ur ut Iranska agenter från Sverige och andra eu länderiranska spionage i Norge kasta ur ut Iranska agenter från Sverige och andra eu länder
Många iranska spioner som bor i Sverige och de samarbetar den den Iranska underrättelsetjänsten i europeiska länder.De kom som politiska flyktingar har sökt sin tillflykt i detta länder, men efter en till två månader,de befinner sig vid dörren till iranska ambassaden som sedan reser i hemlighet till Iran.

De iranska spionage i Europa arbetar för att skaffa mer antisemitism i Europa.

En av dem som jobba med en kurdiska organisation som kallar sig Kurdistan demokratisk parti sa att om israel attackera Iran han ska åka till Iran och ta vapen för att bekämpa mot israel motstånd.
jag tror inte att det kan vara kurdistans demokratiska partis idéé som ska säga så därför att det finns många kallar sig medlem med kurdistan demokrat parti, men kanske det kurdiska parti vet inte vem han är.
Jag fattar inte när de kommer med höga filer och ljuger för UNCHR och säger att de är höga politiker och kan inte åka till Iran, men efter en eller tre månader de be finner sig i den Iranska ambassaden sedan de börjar att jobba åt den iranska agenter mot iranska politiska flyktingar i Europa.


Iranska underrättelsetjänsten tycker att om man skulle vara en dag med mojahedin khalgh (maryam rajavi) den iranska största organisationen skulle bli avrättas tio gånger om han eller hon vägrar att samarbeta med iranska agenter mot den organisationen.


Därför att palani betalade pengar till en ryska kille för att mörda manucheher den kille som bli dödade, men först dem dödade manuchaher hemma sedan kastade hans kropp vid berg viks köpcenter för 6 eller 7 år sedan på den tiden de hade kurdiska föreningen och kunde få massor pengar av Karlstads kommun, därför att de kunde betala för att mörda manucheher.


De planerade göra precis mot mig i före året när Ali palanijafi den mördare ringde mig att skulle jag gå till en frisör i herrhaga somheter abid för att diskutera med mig, men jag gick inte dit några dagar senare ali palanijafi och Ghanbari skickade en psykopat med en yxa och attackerade mig den 30 mars 2011 som heter Hamid Abdul ali Perali Nergee födde 27-08-1964 hamid har också dödat en kille som är också från kermashan som hette alireza i irak i ett flyktingläge som hette Altash i al romadi för att Alireza hade med sig 400 irakiska dinar Hamid abdulali perali nergee med hjälp av hans svåger dödade Alireza för att ta över hans pengar sedan kastade hans kropp vid havet som utan för al tash kampen sommaren 1989 .

Just nu bor mördaren i Sverige i Karlstad.
De som skickade den psykiska sjuka med yxa som mörd beställt mot mig  heter ali palani och asso zand, och flera till jag kommer skriva i min bok som ska komma ut snart bild och namn på personerna.

En av de före året attackerade mig med en yxa med hjälp av andra iranska spioner som gav pengar en rysk kille för att döda manochaher för 6 år sedan mördaren till manuchaher heter ali palanijafi.

Det finns många iranska agenter i Sverige en dag jag skulle gå och äta mat i den restaurangen som heter newroz i kronoparken den psykopaten tvingade en tjej för att öppna sin mobil telefon ringa upp honom eller han kanske ringde upp henne för att den sjuka personen höra vad jag talar om och vad jag pratar om för några veckor sedan.

Jag ibland hattar mig själv för att vara kurd, kurderna har lärt sig en sak jätte bra, det är att ljuga jätte bra utan att ångra sig, när de börjar ljuga hela tiden då om dem skulle säga ändå sanningen omvärlden kan inte tro på vad dem säger.

Även iranier, araber och turkar också ljuger, men kurderna tyvärr ljuger mer än någon annan idag.
Faksimile: Brev fra den iranske ambassaden
Jag har tänkt mig dem som ljuger och säger osanningen saker publiceras deras bilder för att folk kunna känna dem och veta hur dem ser ut.
Jag menar inte alla kurder brukar att ljuga, men tyvärr en liten grupp har förstört kurdiska rykte och skadar kurdernas personligheten.
Därför jag tycker att dem som ljuger man borde publicera deras bilder för att alla kunna känna dem sjuka bluffare.
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7575963
Det finns några killar som brukar åka nästan varje veckor till den iranska ambassaden för att lämna andra personers information det kan vara spionage de kommer i från al karame al karame ett flyktingläge som ligger mellan jordanien och innan de flyttade till al karame dem bodde i al tash ett flyktingläge i irak al romadi det finns bild och video om det personerna som jobbar för den iranska regimen och sprutar ut rykte mot andra som kämpar för frihet och demokrati i Iran, lämnar information om folk till iranska agenter som finns i den iranska ambassaden.
De sam arbetar med iranska underrättelsetjänsten mot Iranier som gillar inte den iranska regimen eller kämpar för frihet och demokrati i iran inom att skriver och avslöjar iranska regimens kriminella som avrättar varje dag en ung pojke eller en ung tjej på grund av att vill inte vara islam och vill ha frihet och demokrati i iran.
Ska säga en sak Ali palani en  totalt falskt människa som kallas mytoman  sjukdom han lever alltid med lögnaktigheter,
Ali palani  själv har talat om att han åkte flera gånger till iranska abassaden  just nu han misstänker som iranska agenter i Sverige, därför att han gick in på en paltalk en chatt rum där pratade illa om mig.
Ali Palani  födde den,
1964-12-25- och just nu han är 49 år gammal, han brukar ljuger att han har varit i universitet i Sverige, men han bara ljuger han inte varit på universitet därför att jag säger kurder ljuger utan att ångra sig och det är en stark sjukdom bland annat mellan kurderna som bodde mellan iran och irak. Ali palani talade också att den iranska organisation mojahedin är hans fiende och just nu han är misstänker som iranska agenter och måste bli kontrolleras därför att han åker till iran via den irakiska kurdistan och har köpt hus i iran, ali palani innan komma till Sverige bodde i irak en flyktingsläge  som kallas altash , han och hans släktingar jobbade med en man som var irakiska agenter som hette salar jaf är välkänt för kurderna som jash, och jash betyder på svenska åsnas bebies. därför att han säger saker, men i praktiken gör annat saker , han håller inte på vad han tallar i munnen , han kan vara en misstänk, man som har kontakter med iranska agenter därför att har åkt till iran flera gånger och han själv har berättat att han han åkt till iranska ambassaden den 23 mars 2010 vid konsum.

just nu jag har fått information den 15 och 17 december 2012 en man med tre till ha kommit till Karlstad från den iranska ambassaden och just den iranska spionage i Europa försöker kunna skaffa kontakter via deras kurdiska agenter med israel för att kunna skicka spion till israel Ali palani kan en av dem som hade kontakt med iranska agenter också har åkt till iranska ambassaden flera gånger och skaffade god relation med iranska agenter, därför att ali palani är emot den iranska största organsantionen mojahedin khalq.
innan  dem komma till Sverige bodde dem i irak och jag själv också har bott i irak i 3 år vet  att dem samarbetade med den iranska underättelsestjänsten  i flera år
Den här mannen har hotat sin dotter till död därför att han ville att hon ska bort gifta med en man som han vill....
År 2010 jag jobbade i Stockholm och bodde en tjej i min lägenhet samma man som attackerade mig den 30 mars 2011 med en yxa hjälp av en handikapp person som kan svenska fick ge pengar den tjejen och ta mina personliga viktiga information sedan lämnade mina informationen till iranska ambassaden med hjälp av några till som kommer deras info snart.

5 eller 6 personer som kan misstänka att arbetar för iranska agenter bor i Karlstad.


Flera i Göteborg, Eskilstuna, västrås, stockholm, malmö, och andra städerna.

Med vänlig hälsning samuel----------------------
Throw out the Iranian agents from Sweden and other EU countries
Many Iranian spies who live in Sweden, and they collaborate on the Iranian intelligence services in European countries.

They came as political refugees have sought refuge in this country, but after a month or two, they are at the door of the Iranian embassy who then travels secretly to Iran.

The Iranian espionage in Europe are working to get more anti-Semitism in Europe.
One of those who work with a Kurdish organization calling itself the Kurdistan Democratic Party said that if the Israelis attack Iran, he should go to Iran and weapons to fight against the Israelis resistance.
I do not think it could be anywhere Kurdish Democratic Party Idee to say so because there are many calls himself a member of Kurdistan Democrat Party, but perhaps the Kurdish party does not know who he is.
I do not get when they come with high files and lying to the UNHCR and say they are high-ranking politicians and can not go to Iran, but after one or three months they ask finds himself in the Iranian embassy then they start to work for the Iranian agents against Iranian political refugees in Europe.
 Faksimile: Brev fra den iranske ambassaden
Iranian intelligence think that if we would be a day of Mojahedin khalgh (Maryam Rajavi) Iranian largest organization would be executed ten times if he or she refuses to cooperate with Iranian agents against the organization.

Because Palani paid money to a Russian guy to murder manucheher the guy get killed, but first they killed manuchaher home then threw his body at the rock fold mall for 6 or 7 years ago, at that time they had Kurdish Association and could get plenty money from the municipality of Karlstad, because they could not pay for murdering manucheher.

They planned to do just to me, in the years when Ali palanijafi the killer called me that I would go to a hairdresser in herrhaga called abid to discuss with me, but I did not go there a few days later ali palanijafi and Ghanbari sent a psychopath with a ax and attacked me March 30, 2011 named Hamid Abdul ali Perali Nergee born 27-08-1964 hamid has also killed a guy who is also from kermashan named alireza in Iraq in a refugee situation called Altash in al romadi to Alireza had with the 400 Iraqi Dinar Hamid abdulali perali nergee using his brother killed Alireza to take over his money then threw his body at sea, but for al tash fight  the summer 1989.
killing machine that murdered a guy in Iraq. currently living in Sweden Karlstad.
Those sent to mental illness with ax murders ordered  by a person  named ali Palani and Asso zand, and several to I will write in my book that will come out soon picture and name of the people.
.
One of the prior year attacked me with an ax with other Iranian spies who gave money a Russian guy to kill manochaher 6 years ago murderer to manuchaher named ali palanijafi.
There are many Iranian agents in Sweden one day I would go and dine in the restaurant called Newroz in the kronoparken i Karlstad  the psychopath forced a girl to open his mobile phone to call him, or maybe he called her up to the sick person hear what I'm talking about and what I'm talking about a few weeks ago.

I sometimes hats myself for being Kurds, the Kurds have learned one thing really well, it's a lie really well, but to repent, when they start to lie all the time as if they would say still the truth the world can not believe what they says.
Even Iranians, Arabs and Turks also lying, but Kurds unfortunately lie more than anyone else today.

I imagined them as lies and says falsehood things posted their pictures for people to know them and know how it looks.
I do not mean any Kurds tend to lie, but unfortunately a small group has destroyed Kurdish reputation and damaging Kurdish personality.
Therefore, I think that those who are lying they should publish their pictures to all be able to feel them sick bluffer.

There are some guys who usually go almost every week to the Iranian Embassy to leave other people's information may be spying they come in from al karame al karame a refugee situation that lies between Jordan and before they moved to al karame them lived in al tash one refugee situation in Iraq al romadi there are pictures and video of the people who work for the Iranian regime and the Jets reputation against others who are struggling for freedom and democracy in Iran, provide information about people to Iranian agents found in the Iranian embassy.
The co working with Iranian intelligence against Iranians who do not like the Iranian regime, or fighting for freedom and democracy in Iran in the writing and revealing Iranian regime criminals who execute every day a young boy or a young girl because the do not want to Islam and want freedom and democracy in Iran.
Will say one thing Ali Palani a totally false humans called mythomaniac illness he always lives by lying devices,
Ali Palani himself has said that he went several times to the Iranian abassaden right now he suspects that Iranian agents in Sweden, because he went into a paltalk chat room where one was talking bad about me.
Ali Palani has said to me and asked me, said the Iranian Mojahedin largest organization killed Kurds, I asked him, do you have proof? then get proof that I go and show to the Iranian organization that they have done it otherwise you are working with Iranian regime that you say it has heard a long time ago that there are Iranian intelligence tactics against Iranian's organization.
Ali gave birth to the Palani,
1964-12-25 - and right now he is 49 years old, he usually lying that he has been in universities in Sweden, but he just lies he had not been at university because I say Kurds are lying without regret and it is a strong disease, including the Kurds who lived between iran and iraq. Ali Palani also spoke to the Iranian organization Mojahedin is his enemy, and right now he is suspected that Iranian agents and must be checked because he travels to Iran through Iraqi Kurdistan and bought houses in iran, ali Palani before coming to Sweden lived in Iraq a refugee mode called altash, he and his family worked with a man who was Iraqi agents named Sardar  JAF  is well known for Kurds Jash and Jash means in Swedish donkey bebies.
ali Palani has lied to all who listened to him on a chat page on paltalk he said he has not gone to the Iranian Embassy, but the March 23, 2010 at the Coop shop said he went to the Iranian embassy and a man who helped him named ghamar , I do not understand why a man of 50 years of age would lie to people?
it seems that he is suffering from strong mythomania.
Ali Palani suffer from strong hypocrisy ,because he says things, but in practice do other things, he is not what he pines in his mouth, he could be a suspect, one who has contacts with Iranian agents therefore have traveled to Iran several times and he has told me that he he went to Iranian Embassy,
right now I have received information on 15 and 17 december 2012 a man with three to have come to Karlstad from the Iranian Embassy and at the Iranian espionage in Europe trying to gain contacts through their Kurdish agents with the Israelis in order to send a spy to Israel Ali Palani, one of those who had contact with Iranian agents also have gone to the Iranian Embassy several times and got good relationship with Iranian agents, because ali Palani is against the Iranian Mojahedin's organsantionen khalq
This man has threatened his daughter to death because he wanted her to be married off to a man who he wants ....
In 2010 I worked in Stockholm and lived a girl in my apartment, the same man who attacked me March 30, 2011 with an ax by a disabled person who can speak Swedish were giving money the girl and take my personal important information since left my information to the Iranian Embassy with the help of a few others that come their info soon.
before they come to Sweden lived them in Iraq and I also have lived in Iraq for 3 years know that they cooperated with the Iranian intelligence service for years.
5 or 6 people who may suspect that working for Iranian agents live in Karlstad.

Several in Gothenburg, Eskilstuna VASTRA Gotaland land, Stockholm, Malmö, and other cities.
Yours sincerely samuel

1 kommentar:

 

Sample text

Sample Text

Sample Text